Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

a citrommotor.hu weblap által végzett adatkezeléshez

 1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő:Citrom Motor Kft.
Székhely:5540 Szarvas, Tanya IV utca 239.
Postacím:5540 Szarvas, Tanya IV utca 239
E-mail:info@citrommotor.hu
Telefon:+36 20 514-6722
 1. Az adatkezelés jogalapja
2.1.Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
2.2.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).
2.3.Az érintett hozzájárulása
 1. A kezelt adatok köre, célja, időtartama

3.1 A kezelt adatok köre és célja

Személyazonosító adatok
Az ügyfelek azonosítása céljából.
Kapcsolattartási adatok
Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás céljából.
CímA termék kiszállítása céljából.

3.2. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a személyes adatokat a cipő foglalás időtartama alatt kezeli, illetve az érintett hozzájárulása esetén a konkrét adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban rögzített ideig kezeli.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz kizárólag Citrom Motor Kft. férhet hozzá. Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén ez kibővülhet az érintett által meghatározott személyekkel.

Az adatkezelő kizárólag a jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, személyek részére. 

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

A rögzített személyes adatok a Rackforest Kft. szerverén vannak tárolva. A személyes adatokhoz jogosulatlan fél nem férhet hozzá. A weboldallal való kommunikáció biztonságos TLS (Transport Layer Security) kapcsolaton érhető el, mely megakadályozza a Man In The Middle támadások végrehajtását, ezzel a személyes adatok eltulajdonítását. További védelmet nyújt a Rackforest Kft. által biztosított Imunify360 Web Application Firewall, illetve a Wordfence plugin biztonsági megoldásai.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

5.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül  tájékoztatást kérjen Citrom Motor Kft.-tól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • az adatkezelő
  • milyen személyes adatait;
  • milyen jogalapon;
  • milyen adatkezelési céllal;
  • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat a adatkezelő rendelkezésére);

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás az érintett személyének azonosításához kötött.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy – az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül – írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Az adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

5.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az adatkezelőt a személyes adatainak törléséről.

5.4. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan jogszerű okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.
Shopping Cart